Bar

Ochrana osobných údajov

1. Základné informácie

1.1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti studio stilli s.r.o. so sídlom: Cintorínska 7736/26, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 045 935, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 134130/B (ďalej len „stilli“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.stilli.co (ďalej len „webová stránka“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov stilli, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. stilli pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov. Ako chránime Vaše súkromie

1.3 Nakoľko nám záleží na ochrane osobných údajov našich zákazníkov, k ich zberu pristupujeme zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR). Nižšie popisujeme, ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb www. stilli.co, za akým účelom tieto údaje využívame a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Údaje poskytnuté zákazníkmi - stilli spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webovej stránke alebo pri vytvorení Vašej objednávky. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, platobné údaje, IČO, DIČ (pri firemných objednávkach). Údaje získané prostredníctvom cookie - pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva stilli informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookie a súhlasíte s ich používaním, stilli získava údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch ako aj aktivite na webovej stránke.

2. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov Kategórie osobných údajov V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.

2.1. Pre vybavenie Vašej objednávky využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvy. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru a prípadnej reklamácie. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže stilli vybaviť Vašu objednávku.

2.2. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva stilli pri využití cookie údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookie. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava stilli štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookie nájdete tu.

2.3 Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely, resp. na účel zasielania obchodných oznámení len v tom prípade, ak ste nám na tento účel udelili Váš súhlas.

2.4 Vaše údaje môžeme spracúvať aj v prípade, ak to bude potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti, a to aj bez Vášho súhlasu (napr. poskytnutie informácii na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov).

3. Prístup k údajom

3.1. Vaše osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou studio stilli s.r.o..

3.2. stilli ďalej poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý, ktorý spracúva osobné údaje pre stilli na účely a spôsobom, ktoré stilli stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Sprostredkovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi sprostredkovateľov, ktorých služby stilli využíva, patria najmä:

  • prepravné spoločnosti
  • Google LLC (spoločnosť, ktorá nám poskytuje služby ako Google Analytics, atď.)
  • Facebook, Inc.

4. Nesúhlas s použitím údajov

4.1. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettera môžete prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

4.2. Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

5. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

5.1. Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

5.2. Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

5.3. Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek na nás obrátiť e-mailom na hello@stilli.co, poštou na sídle spoločnosti studio stilli s.r.o., Cintorínska 7736/26, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto alebo telefonicky na čísle: +421 903 583 888. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

5.4. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

5.5. Služby poskytované v rámci www.stilli.co, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov. Tieto pravidlá sú účinné od 01.01.2021.